send link to app

Japan 100 Traditional Poems自由

Hyakunin Isshu (百人一首) is a classical Japanese anthology of one hundred Japanese waka by one hundred poetsHyakunin isshu can be translated to "one hundred people, one poem [each]".Poets
Emperor Tenji (天智天皇)Empress Jitō (持統天皇)Kakinomoto no Hitomaro (柿本人麻呂)Yamabe no Akahito (山部赤人)Sarumaru no Taifu (猿丸大夫)Ōtomo no Yakamochi (中納言家持)Abe no Nakamaro (阿倍仲麻呂)Kisen Hoshi (喜撰法師)Ono no Komachi (小野小町)Semimaru (蝉丸)Ono no Takamura (参議篁)Henjo (僧正遍昭)Retired Emperor Yōzei (陽成院)Minamoto no Tōru (河原左大臣)Emperor Kōkō (光孝天皇)Ariwara no Yukihira (中納言行平)Ariwara no Narihira (在原業平朝臣)Fujiwara no Toshiyuki (藤原敏行朝臣)Lady Ise (伊勢)Prince Motoyoshi (元良親王)Sosei (素性法師)Fun'ya no Yasuhide (文屋康秀)Ōe no Chisato (大江千里)Sugawara no Michizane (菅家)Fujiwara no Sadakata (三条右大臣)Fujiwara no Tadahira (貞信公)Fujiwara no Kanesuke (中納言兼輔)Minamoto no Muneyuki (源宗于朝臣)Ōshikōchi no Mitsune (凡河内躬恒)Mibu no Tadamine (壬生忠岑)Sakanoue no Korenari (坂上是則)Harumichi no Tsuraki (春道列樹)Ki no Tomonori (紀友則)Fujiwara no Okikaze (藤原興風)Ki no Tsurayuki (紀貫之)Kiyohara no Fukayabu (清原深養父)Fun'ya no Asayasu (文屋朝康)Ukon (右近)Minamoto no Hitoshi (参議等)Taira no Kanemori (平兼盛)Mibu no Tadami (壬生忠見)Kiyohara no Motosuke (清原元輔)Fujiwara no Atsutada (権中納言敦忠)Fujiwara no Asatada (中納言朝忠)Fujiwara no Koretada (謙徳公)Sone no Yoshitada (曽禰好忠)Egyō (恵慶法師)Minamoto no Shigeyuki (源重之)Ōnakatomi no Yoshinobu (大中臣能宣朝臣)Fujiwara no Yoshitaka (藤原義孝)Fujiwara no Sanekata (藤原実方朝臣)Fujiwara no Michinobu (藤原道信朝臣)Michitsuna no Haha 右大将道綱母Takashina no Kishi also known as Kō no Naishi (儀同三司母)Fujiwara no Kintō (大納言公任)Izumi Shikibu (和泉式部)Murasaki Shikibu (紫式部)Daini no Sanmi (大弐三位)Akazome Emon 赤染衛門Ko Shikibu no Naishi (小式部内侍)Ise no Taifu (伊勢大輔)Sei Shonagon (清少納言)Fujiwara no Michimasa (左京大夫道雅)Fujiwara no Sadayori (権中納言定頼)Sagami (相模)Gyōson (大僧正行尊)Suō no Naishi (周防内侍)Retired Emperor Sanjō (三条院)Nōin Hōshi (能因法師)Ryōzen (良暹法師)Minamoto no Tsunenobu (大納言経信)Yūshi Naishinō-ke no Kii (祐子内親王家紀伊)Ōe no Masafusa (権中納言匡房)Minamoto no Toshiyori (源俊頼朝臣)Fujiwara no Mototoshi (藤原基俊)Fujiwara no Tadamichi (法性寺入道前関白太政大臣)Retired Emperor Sutoku (崇徳院)Minamoto no Kanemasa (源兼昌)Fujiwara no Akisuke (左京大夫顕輔)Taiken Mon In no Horikawa (待賢門院堀河)Tokudaiji no Sadekata (後徳大寺左大臣)Dōin (道因法師)Fujiwara no Shunzei (皇太后宮大夫俊成)Fujiwara no Kiyosuke (藤原清輔朝臣)Shun'e (俊恵法師)Saigyō (西行法師)Jakuren (寂蓮法師)Kōkamonin no Bettō (皇嘉門院別当)Princess Shikishi (式子内親王)Inpumonin no Taifu (殷富門院大輔)Kujō Yoshitsune (後京極摂政前太政大臣)Nijōin no Sanuki (二条院讃岐)Minamoto no Sanetomo (鎌倉右大臣)Askai no Masatsune (参議雅経)Jien (前大僧正慈円)Saionji Kintsune (入道前太政大臣)Fujiwara no Teika (権中納言定家)Fujiwara no Ietaka (従二位家隆)Retired Emperor Go-toba (後鳥羽院)Retired Emperor Juntoku (順徳院)